Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

На първо място, вашата сигурност е изключително важна за нас. Вие ни гласувате доверие, използвайки услугите на нашия електронен магазин www.BNKwines.bg и ние ценим гласуваното доверие. Това означава, че ние поставяме на първо място защитата на личните данни, които ни предоставяте.

Този документ описва начина, по който ние използваме и обработваме вашите лични данни, по възможно най-четим и ясен начин, за да не ви отегчи. Като допълнение, той ви дава информация как да се свържете с нас, в случай че имате въпроси относно вашите лични данни. Ние ще бъдем доволни да сме ви от помощ. Допълнителна информация за защитата на личните данни може да намерите и в нашата Политика за защита на личните данни, която е обявена на сайта на електронния ни магазин.

Настоящата Декларация за поверителност е приложима за всякакъв вид информация, която събираме от нашите клиенти чрез нашия сайт. Възможно е от време на време да внасяме поправки по Декларацията за поверителност. Ако държите на сигурността на своите данни, посещавайте тази страница редовно, за да сте в течение с обновяванията.

Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и Република България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година (GDPR или ОРЗД). Той ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения.

 

Кой обработва вашата информация и лични данни

Вашите лични данни се обработват от администратора на сайта www.BNKwines.bg, а именно Б.Н.К. ООД („Дружеството“), вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписвания, ЕИК: 030212518, седалище и адрес на управление: гр. София 1528, р-н Искър, бул. Искърско Шосе 7, с адрес за кореспонденция (включително за получаване на заявления, запитвания и жалби): гр. София 1528, р-н Искър, бул. Искърско Шосе 7, Търговски център Европа, сграда 3, което дружество е и администратор на лични данни по смисъла на ОРЗД.

Вие можете да се свържете с нас, като ни изпратите имейл на адрес: [email protected] или се свържете с нас на телефон: 0700 35030 или +359 899 825050.

 

Какви лични данни събираме

Когато използвате нашите услуги, ние ви молим за определена информация от ваша страна. Това са ограничен кръг от лични данни, в това число: име, фамилия, телефон, електронна поща, физически адрес, дата на раждане.

Ние получаваме вашите лични данни директно от вас, когато правите поръчка или създавате потребителски профил на нашия интернет сайт.

Ние свеждаме до минимум личните данни на нашите потребители и клиенти, които събираме и обработваме – само до данни, които са адекватни и необходими за реализиране на целта, за която се обработват.

Дружеството НЕ СЪБИРА И НЕ ОБРАБОТВА специални категории лични данни по смисъла на чл. 9 от ОРЗД. Дружеството не събира данни за лица под 18 години.

 

За какви цели се обработват вашите данни

Целите, за които обработваме вашите лични данни, са винаги конкретни.

В качеството си на администратор на лични данни и изпълнявайки задълженията си съгласно ОРЗД ние декларираме, че ще използваме вашите лични данни, описани по-горе, за следните цели:

 1. създаване на потребителски профил в нашия електронен магазин и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина за закупуване на стоки и услуги;
 2. индивидуализиране на страна по сключения между нас, като доставчик, и вас, като клиент, договор от разстояние за покупко-продажба на стоки през електронния ни магазин www.BNKwines.bg (наричан по-долу „Договора“);
 3. Осъществяване на контакт с клиента с оглед направена от него поръчка през електронния ни магазин www.BNKwines.bg;
 4. Изпращане на поръчана от клиента стока съгласно Договора;
 5. Обезпечаване изпълнението на всички наши задължения по Договора ни с вас;
 6. Осъществяване на обслужване на клиента и отговор на запитвания, сигнали, оплаквания, отстраняване на проблеми и друга обратна връзка относно ползваните услуги и закупените от вас стоки;
 7. Упражняване правото на отказ или извършване на рекламация от клиента;
 8. Издаване на счетоводни документи във връзка с Договора, в т.ч. фактури и др.

 

В допълнение към горното, вашият телефон и електронна поща ще бъдат използвани и за следните специфични цели, след получаване на изрично съгласие от ваша страна:

 1. изпращане на маркетингови материали относно дейността и услугите на Дружеството;
 2. изпращане на информационен бюлетин.

Ние използваме вашите лични данни (телефон и електронна поща) за връзка с вас и за да ви информиране за най-новите ни предложения и специални оферти. Ние използваме вашите данни за контакт, за да ви изпращаме новини относно продукти и услуги, свързани с нашата дейност.

Можете да се откажете от тази маркетингова комуникация изключително бързо и лесно по всяко време - просто кликнете на линка „Отписване“, който ще откриете във всеки имейл, с който ви изпращаме маркетингови материали.

 

На какво основание обработваме и събираме вашите данни

Ние обработваме вашите данни на следните правни основания:

 • Изпълнение на договор: С приемането на Общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация (като гост), или при сключването на писмен договор, между Дружеството и вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR („обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор“).
 • Съгласие: Вашият телефон и електронна поща се ползват за целите на изпращане на маркетингови материали и информационен бюлетин на основание предоставено от вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR („субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“).

 

За какъв срок обработваме и съхраняваме данните

Винаги съхраняваме личните ви данни за ограничен период от време, не по-дълъг от периода, необходим за реализиране на целите, за които данните се обработват.

Дружеството съхранява събраните лични данни в следните срокове:

 • когато данните се обработват на основание сключения Договорза срок от 5 (пет) години, който срок започва да тече от датата на изпълнение на поръчката

Дружеството съхранява данните ви за посочения срок за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

Обръщаме внимание, че личните ви данни, включени в счетоводни документи се съхраняват за съответния законоустановен срок за съхранение на такъв вид документи съгласно българското счетоводно и данъчно законодателство.

 • когато данните се обработват на основание получено съгласиедо изричното оттегляне на съгласието.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползваните от вас продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи Дружеството продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат идентифицирани.

 

Споделяме ли вашите данни с трети страни

Ние предоставяме вашите данни само на наши бизнес партньори и подизпълнители (в т.ч. куриерски фирми, счетоводители и др.), които са регистрирани и осъществяват своята търговска дейност на територията на Република България. Те ще ползват вашите данни само и единствено за целта, за която сте ги предоставили на нас.

Вашите данни няма да се трансферират в трети страни, извън Европейския съюз.

Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите клиенти на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай че подобна информация бъде изискана на законно основание.

Какви действия по съхраняване и защита на Вашите лични данни прилагаме

В съответствие с европейската регламентация за защита на личните данни ние съблюдаваме съответните процедури за предотвратяване на неупълномощен достъп до личните данни, както и злоупотребата с тях.

Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа.

Какви са вашите права като субекти на данните и какъв е редът за упражняването им

Вие имате богат избор от законови способи, чрез които да контролирате личните данни, които ни предоставяте да съхраняваме и обработваме.

Право на информация

Правото на информация обхваща задължението на Дружеството да предоставя на субектите на данни точна, пълна и справедлива информация за обработването.

Като субект на лични данни вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Право на достъп

При поискване, Дружеството предоставя на субекта на лични данни следната информация:

 1. потвърждение дали Дружеството обработва личните данни на лицето или не;
 2. копие от личните данни на лицето, които се обработват от Дружеството, и
 3. обяснение относно обработваните данни. Обяснението включва следната информация относно обработваните от Дружеството лични данни:
  • целите на обработването;
  • съответните категории лични данни;
  • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
  • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
  • съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
  • правото на жалба до надзорен орган;
  • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
  • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;
  • когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции във връзка с предаването.

Обяснението относно обработваните данни включва информацията, която Дружеството предоставя на субектите на данни посредством Декларацията за поверителност.

При искане от субекта на лични данни, Дружеството може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.

При предоставяне на копие от лични данни, Дружеството не може да разкрива следните категории данни:

 1. лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;
 2. данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;
 3. друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство.

Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на Дружеството.

Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, Дружеството може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането за достъп.

Дружеството преценява за всеки отделен случай, дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, Дружеството аргументира отказа си и информира субекта на данни за правото му да подаде жалба до КЗЛД.

Право на коригиране

Субектите на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от Дружеството, да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни. При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, Дружеството уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

При поискване, Дружеството е задължено да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 3. субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 4. субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;
 5. личните данни са били обработвани незаконосъобразно и др.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следните основания:

 1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 2. обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 3. администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 4. субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на Дружеството и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Правото на преносимост на данните

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо. Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:

 1. обработването е основано на съгласието на субекта на данните;
 2. обработването е основано на договорно задължение;
 3. обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение

Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от Дружеството, ако данните се обработват на едно от следните основания:

 1. обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 2. обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на Дружеството или на трета страна;
 3. обработването на данни включва профилиране.

Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

 

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, e-mail: [email protected].

Всички искания, както и допълнителни разяснения и информация, свързани с упражняването на Вашите права, могат да бъдат заявени директно пред Дружеството, като се свържете с нас на посочените по-горе имейл адреси и телефон.

Дружеството не е задължено да отговори на искане, ако не е в състояние да идентифицира субекта на данните. Дружеството може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Какво е това? Отбележете "Запомни ме" за достъп до вашата пазарска кошница на този компютър, дори ако не сте влезли.