Декларация-съгласие за обработване на лични данни за целите на маркетинг и реклама

Декларация-съгласие за обработване на лични данни за целите на маркетинг и реклама

 

В качеството ми на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни, с тази декларация, СЕ СЪГЛАСЯВАМ за следното:

С настоящата декларация предоставям следните мои лични данни на Администратора Б.Н.К ООД: имейл адрес (електронна поща) и телефонен номер.

Заявявам, че ще уведомя писмено Администратора при промяна на личните ми данни в срока на обработване.

Целта на обработване на личните ми данни е: изпращане на маркетингови материали относно дейността и услугите на Администратора; изпращане на информационен бюлетин, други рекламни съобщения.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат съхранявани от Администратора до изрично оттегляне от моя страна на съгласието за обработване. Запознат съм, че след изтичане на посочения срок личните ми данни ще бъдат изтрити.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от: Б.Н.К. ООД – администратор на лични данни, вписан в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписвания, ЕИК: 030212518, седалище и адрес на управление: гр. София 1528, р-н Искър, бул. Искърско Шосе 7, данни за кореспонденция: адрес: гр. София 1528, р-н Искър, бул. Искърско Шосе 7, Търговски център Европа, сграда 3, имейл: [email protected], телефон: 0700 35 030 или +359 885 465514

Обработващ лични данни: куриерски фирми.

Предаване на трети страни: няма.

Запознат съм, че в качеството ми на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права:

А) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни се обработват, има ли и кои са получателите на данните, срокът на обработване.

Б) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;

В) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни:

  • -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни;
  • когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;
  • когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.

Г) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните) при наличието на някое от следните основания: 

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; 
  • когато съм оттеглил своето съгласие; 
  • когато съм възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Д) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;

Е) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Ж) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.

З) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени;

И) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора на следния имейл адрес: [email protected]

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на личните ми данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.

Какво е това? Отбележете "Запомни ме" за достъп до вашата пазарска кошница на този компютър, дори ако не сте влезли.