Онлайн решаване на спорове

Онлайн решаване на спорове

Онлайн решаване на спорове

 

Споровете между Доставчика и потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, възникнали в резултат на онлайн продажбата на стоки от Електронния магазин, се решават по извънсъдебен път, чрез алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС).

Споровете се решават с помощта на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК), намираща се на следния Интернет адрес: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show 

Електронната платформа за ОРС е изградена и се администрира от Европейската комисия. Платформата, представлява единен портал за достъп на потребители и търговци, които искат да решат спор по извънсъдебен път, възникнал от сключени договори за онлайн продажба на стоки или услуги. Тя може да се използва за извънсъдебно разрешаване на спорове, възникнали между потребители и търговци, пребиваващи и установени в Европейския съюз.

Ако имате проблем с нещо, което сте купили онлайн, можете да използвате този уебсайт, за да се опитате да постигнете извънсъдебно уреждане на спора. Можете да използвате сайта само ако живеете в ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и търговецът е установен в ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн. 

Подробна информация ще намерите на указания по-горе сайт.

Какво е това? Отбележете "Запомни ме" за достъп до вашата пазарска кошница на този компютър, дори ако не сте влезли.